Polityka prywatności

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.assistron.pl  (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Administratorem danych jest Wojciech Urbańczyk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą  FUXMET WOJCIECH URBAŃCZYK, wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8841216091, REGON: 022187926.
 3. Dane osobowe zbierane przez Wojciecha Urbańczyka prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą  FUXMET WOJCIECH URBAŃCZYK, za pośrednictwem sklepu internetowego Zderzak w kolorze, zwanym dalej: Administratorem, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§ 2

Rodzaj i cele przetwarzanych danych

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym  ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:
  a) wysłania formularza kontaktowego przez Użytkownika
  b) zapisania się Użytkownika do newslettera
  c) zapisania się Użytkownika na listę oczekujących
  d) zapisanie się Użytkownika w kalendarzu internetowym Calendly
 3. Administrator może zbierać poniższe dane Użytkowników:
  a) adres e-mail,
  b) dane adresowe,
  c) imię i nazwisko,
  d) numer telefonu,
  e) pozostałe dobrowolnie przekazane dane.
 4. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
 5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie.
 6. Przekazanie danych osobowych do Sklepu  jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych Użytkownika uniemożliwi realizację poszczególnych usług.

§ 3

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§ 4

Udostępnianie lub powierzanie danych

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień  umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców, którzy  przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora.  Należą  do  nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy  do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, operator kalendarza internetowego Calendly, dostawcy usług opartych na sztucznej inteligencji i modeli językowych, w tym OpenAI.
  b) Administratorzy. Administrator  korzysta z dostawców, którzy nie  działają  wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Administrator wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez  Administratora  tak  długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator  i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora  tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym  czasie przez  okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe  uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom  organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

§ 5

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody:
  a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administrator.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator  może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator  nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych:
  a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  – wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
  – wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach Marketingowych,
  – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator  może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług  Serwisu, czy też  dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla  celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.  Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  – gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
  – gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
  – gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  – gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych:
  a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  – uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  – uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
 6. Prawo do sprostowania danych:
  a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej.
 7. Prawo do przenoszenia danych:
  a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,  Administrator  spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6

Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących  grup odbiorców:

a. Operatorzy pocztowi
b. Ubezpieczyciele
c Kancelarie prawne i windykatorzy
d. Banki
e. Operatorzy płatności
f. Organy publiczne
g. Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji zamówień oraz działania strony
h. Firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

§ 7

Dodatkowe wykorzystywanie danych osobowych

 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe dodatkowo w następujących celach:
  a. Świadczenie usług czatu ze sztuczną inteligencją
  b. Obsługa zapytań przez formularz
  e. Realizacja zamówionych usług
  f. Windykacja należności
  g. Prowadzenie newslettera.
  h. Kontakt z Użytkownikami, którzy zapisali się na listę oczekujących
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  – Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  – Poprzez dobrowolnie wprowadzane w czacie dane, które zostają przekazane do systemów OpenAI w celu realizacji usługi czatu ze sztuczną inteligencją.
  – Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§ 8

Zarządzanie bezpieczeństwem

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane  połączenie podczas przesyłania danych osobowych Użytkownika w Serwisie.
 2. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

§ 9

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wojciecha Urbańczyka prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FUXMET WOJCIECH URBAŃCZYK, w celach marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).